KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-3

SİVİL TOPLUM KURULUŞU ALGISI ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Rüştü YEŞİL 

Sivil Toplum Kuruluşları, özellikle demokrasinin tüm dünyaya yayılmasına paralel olarak yaygınlaşmış gönüllülük esasına dayalı kuruluşlardır. Özellikle 20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren ülkelerin ve toplumların sisyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamları üzerinde belirleyici olmaya başlamışlardır. Demokratikleşme düzeyini yükseltmek isteyen ülke vatandaşlarının, sivil toplum kuruluşlarını nasıl algıladığı, demokratikleşmenin gidişatı açısından önemli görülmektedir. Bu araştırma, öğretmen adaylarının sivil toplum kuruluşlarına (STK) ilişkin algılarını belirlemek üzere geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu, 498 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Ölçeğin geçerlik analizi açımlayıcı faktör analizi ve madde-toplam korelasyonlarının; güvenirlik analizi ise iç tutarlılık ve kararlılık katsayılarının incelenmesi ile test edilmiştir. Araştırma sonunda Sivil Toplum Kuruluşu Algısı Ölçeği’nin (STKAÖ) iki faktör altında toplanmış 28 maddeden oluştuğu belirlenmiştir. Ölçeğin KMO değeri 0,938; Bartlett Testi değerleri x2=5974,723; sd=378; p<0,000’dır. Ölçek kapsamına alınan maddeler, toplam varyansın %47,553’ünü açıklamaktadır. Ölçeğin her bir maddesi ile madde-faktör toplam puanlar arasındaki düzeltilmiş korelasyon değerleri pozitif ve anlamlıdır. Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,891’dir. STKAÖ’ndeki maddelerin testtekrar test yöntemi ile hesaplanana kararlılık katsayıları pozitif ve anlamlıdır. Buna göre STKAÖ’nin, geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir. Sivil toplum kuruluşu,  Algı,  Ölçek,  Geçerlik,  Güvenirlik  


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.025

  
Makale Gönder