KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2015/Cilt 16,Sayı-3

MADDE VE ISI ÜNİTESİNİN ÖĞRETİLMESİNDE MODEL KULLANIMININ AKADEMİK BAŞARIYA VE BİLGİLERİN KALICILIĞINA ETKİSİ
Zafer İnal,  Abdullah Aydın 

Bu çalışmada, madde ve ısı ünitesinin öğretilmesinde, model kullanımının öğrencilerin akademik başarısına ve bilgilerin kalıcılığına etkisi incelenmiştir. Araştırmada, madde ve ısı ünitesinin konularıyla ilgili olarak araştırmacı tarafından uygun modeller yapılmış ve deney grubu öğrencilerine konular, bu modellerle desteklenerek anlatılmıştır. Araştırma için; Kastamonu il merkezinde bulunan bir ortaokulun altıncı sınıflarından biri kontrol, diğeri ise deney grubu olmak üzere iki şube rasgele seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak madde ve ısı ünitesi ile ilgili 30 soruluk bir başarı testi kullanılmıştır. Bu test, uygulamadan önce grupların bilgilerini ölçmek için ön-test olarak uygulanmış, uygulama bittikten sonra da, her iki grubun başarılarını ölçmek için, son-test olarak uygulanmıştır. Son olarak ta, öğrenilen bilgilerin ne kadarının hatırlandığını ölçmek için, dört hafta sonra aynı test kalıcılık testi olarak uygulanmıştır. Bu araştırmada elde edilen veriler ışığında; ortaokul altıncı sınıf öğrencilerine madde ve ısı ünitesinin öğretilmesinde model kullanımının akademik başarıyı artırdığı ve öğrenilen bilgilerin daha uzun süre hafızada kaldığı sonucuna ulaşılmıştır.Madde ve ısı,  model,  başarı,  kalıcılık,  fen öğretimi 
  
Makale Gönder