KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-1

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İŞE BAŞVURMA NİYETİNDE ÖRGÜTSEL İMAJ ALGILARININ ROLÜ
Şefika Şule ERÇETİN,  Hilal BÜYÜKGÖZE 

Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin lisans mezuniyeti sonrasında başvurmayı düşündükleri örgüte yönelik imaj algıları ile işe başvurma niyeti arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya, bir kamu üniversitesinde öğrenim görmekte olan 127 (% 54,7) üçüncü sınıf ve 105 (% 45,3) dördüncü sınıf öğrencisi katılmıştır. Üniversite öğrencilerinin örgütsel imaja yönelik algılarını ölçmek üzere Lemmink, Schuijf ve Streukens (2003) tarafından geliştirilen ‘Kurum İmajı Ölçeği’ kullanılmıştır. Katılımcıların işe başvurma niyetlerinin belirlenmesinde ise Aiman-Smith, Bauer ve Cable (2001) tarafından geliştirilen ‘İşe Başvurma Niyeti Ölçeği’ kullanılmıştır. Araştırma kapsamında faydalanılan ölçeklerin güvenirliği Cronbach alfa değeri ile yapı geçerliği ise AMOS’ta yürütülen doğrulayıcı faktör analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma bulguları, üniversite öğrencilerinin örgütsel imaj algıları ile işe başvurma niyetleri arasında orta düzeyde pozitif yönlü bir ilişki olduğu (r = .60) ve katılımcıların örgütsel imaja ilişkin algılarının işe başvurma niyetlerindeki varyansın % 36’sını açıkladığını göstermiştir. Araştırma sonucunda, üniversite öğrencilerinin örgütsel imaj algılarının işe başvurma niyetlerinin istatistiksel olarak anlamlı bir yordayıcısı olduğu belirlenmiştir. Sonuçlar, ilgili alanyazın çerçevesinde tartışılmıştır.Örgütsel imaj,  işe başvurma niyeti,  üniversite öğrencisi 
  
Makale Gönder