KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-2

EĞİTSEL OYUN ENTEGRE EDİLMİŞ İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME MODELİNİN ÖĞRENCİLERİN FEN ÖĞRENİMİ MOTİVASYONLARI VE SOSYAL BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
Emre YILDIZ,  Ümit ŞİMŞEK,  Hacer AĞDAŞ 

Bu araştırmanın amacı; 7. sınıf Fen Bilimleri dersi “Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler” konusunun eğitsel oyun entegre edilmiş işbirlikli öğrenme modeli ile öğretiminin öğrencilerin fen öğrenimine yönelik motivasyonları ve sosyal beceri düzeyleri üzerine etkisini tespit etmeye yöneliktir. Araştırmanın örneklemi, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Erzurum ilinin bir ilçe merkezinde MEB’e bağlı bir ortaokulun yedinci sınıfının iki şubesinde öğrenim görmekte olan toplam 54 öğrenciden oluşmaktadır. Bu şubelerden biri eğitsel oyun entegre edilmiş işbirlikli öğrenme modelinin uygulandığı Deney Grubu (n=27); ikincisi MEB tarafından önerilen programa dayalı öğretimin uygulandığı Kontrol Grubu (n=27) olarak belirlenmiştir. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, Fen Öğrenimi Motivasyon Ölçeği (FMÖ) ve Sosyal Beceri Ölçeği (SBÖ) uygulanmıştır. Verilerin analizi aşamasında bağımsız gruplar t-Testinden yararlanılmıştır. Öğrencilerin FMÖ ve SBÖ öntest puanları arasında anlamlı bir farkın olmadığı; uygulama sonunda eğitsel oyun entegre edilmiş işbirlikli öğrenme modelinin uygulandığı öğrencilerin fen öğrenimine yönelik motivasyonlarının ve sosyal beceri düzeylerinin istatistiksel olarak anlamlı şekilde yüksek olduğu bulunmuştur.işbirlikli öğrenme,  eğitsel oyun,  grup araştırması,  fen motivasyonu,  sosyal beceri 
  
Makale Gönder