KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2018/Cilt 19,Sayı-1

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ
MEHMET AYKUT BOZKURT,  SUBHAN EKŞİOĞLU 

Dünya genelinde bir dil haline gelen İngilizcenin öğrenimi ve eğitimi zorunlu hale gelmiştir. Bu nedenle, tüm ülkeler, yurttaşlarına, İngilizce yeterliklerini kazandırma amacıyla, eğitim programlarına yeterli oranda İngilizce dil dersleri koymaktadırlar. Bu çerçevede, Türkiye’de de, artık herkes bir yabancı dil öğreniminin önemini kabul etmekte ve bu doğrultuda eğitim almayı istemektedir. Özyeterlik kavramı, “kişinin kendisi hakkında farklı koşullardaki durumlarla baş etme, belirli performansları gösterebilmek için gerekli etkinlikleri düzenleme ve başarılı bir şekilde tamamlama boyutlarındaki yargısı, inancı ve algılayışı” olarak tanımlanabilir. Olumlu özyeterlik algısı, bireyin söz konusu alanda yeni deneyimlere girişmesine, sebatkâr ve azimli olmasına, daha stratejik olmasına ve bu doğrultuda daha başarılı olmasına neden olur. Bu bağlamda bu çalışmanın temel amacı lise öğrencilerinin İngilizce özyeterlik düzeylerinin belirlenmesidir. Araştırmanın yöntemi betimsel tarama yöntemidir. Araştırmanın evren-örneklemi farklı liselerde öğrenim gören 720 lise öğrencisinden oluşmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Bümen ve Hancı Yanar (2012) tarafından geliştirilen “İngilizce ile İlgili Özyeterlik İnancı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma bulguları şunlardır: 1. Lise öğrencileri, orta seviyede İngilizce özyeterlik düzeyine sahiptir. 2. Öğrencilerin İngilizce özyeterlik inanç düzeyleri, cinsiyet, sınıf düzeyi, okul türü ve yerleşim yeri değişkenlerine göre farklılık göstermekte; aile gelir düzeyi değişkenine göre ise farklılık göstermemektedir.Yabancı Dil,  İngilizce Öğretimi,  Özyeterlik,  Lise,  Öğrenci 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.012

  
Makale Gönder