KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2006/Cilt 7,Sayı-2

PORTFOLYO DEĞERLENDİRMENİN İNSAN İSKELET SİSTEMİ KONUSUNDA ÖĞRENCİ AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ
Dilber BAHÇECİ,  Mustafa KURU 

Portfolyo değerlendirme, öğrencinin zaman içinde bir ya da daha fazla alanda sarf ettiği çabayı, gösterdiği gelişimi ve başarıları yansıtan tüm çalışmaların toplamıdır. Bu çalışmada lisans düzeyi anatomi dersinde portfolyonun, bilişsel özelliklerden biri olan akademik başarı üzerine etkisi tartışılmıştır. Bu çalışmaya katılan toplam 215 öğrenciden 109’una Portfolyo,106’sına ise geleneksel değerlendirme yöntemi uygulanmıştır.

Öğrencilerin akademik başarısı ön test, son test ve izleme testi ile kaydedilmiş, erişi ve kalıcılık düzeyleri hesaplanarak elde edilen veriler SPPS paket programının 11.versiyonu ile analiz edilmiş, analizde karışık ölçümler için iki faktörlü ANOVA testi, ilişkisiz örneklemlerde t- testi ile araştırmanın gücü ve örneklem büyüklüğünün yeterlilik analizi yapılmıştır. Sonuçta bu çalışmada ayrı ölçüm gruplarında yer almanın öğrenci başarısı üzerine anlamlı etkisinin olduğu [ F(2, 213)= 9,83, p<,01], portfolyo değerlendirmenin akademik başarıda erişi düzeyini geleneksel değerlendirme yöntemlerine göre bir miktar artırsa da bu artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmadığı, , bunun yanında bilginin kalıcılık düzeyini istatistiksel olarak anlamlı bir düzeyde artırdığı görülmüştür [t (213)=2,44; p<,05]. Bu sonuçlara dayanarak eğitimin asıl hedefi olan bilginin hayata aktarılması ve yaşam boyu sürdürülebilir bir davranışa dönüştürülmesinde portfolyonun, lisans düzeyindeki öğrencilerin değerlendirilmesinde yaralı bir araç olacağı söylenebilir.Portfolyo Değerlendirme,  Akademik Başarı,  Iskelet Sistemi 
  
Makale Gönder