KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-3

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARINDAKİ YAŞANTILARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
Özge ÇİÇEK,  Esra SARAÇ  

Araştırmanın amacı, fen bilimleri öğretmenlerinin okul dışı öğrenme ortamlarındaki yaşantıları ile ilgili görüşlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim tercih edilmiştir. Bu bağlamda bu çalışma için amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır.  Araştırmanın çalışma grubu, on fen bilimleri öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırma verileri, yarı yapılandırılmış görüşme soruları ile elde edilmiş ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma sonunda öğretmenlerin okul dışı öğrenme ortamlarındaki yaşantılarına ilişkin görüşleri ile ilgili beş temaya ulaşılmıştır. Bu temalar, “fen bilimleri dersine katkıları, öğretmene katkıları, öğrenciye katkıları,  karşılaşılan zorluklar ve tercih edilmeme nedenleri” olarak ortaya konmuştur. Fen bilimleri öğretmenleri yapılan görüşmelerde, okul dışı öğrenme ortamlarındaki etkinliklerin fen derslerinde öğrenilen bilgilerin uygulanmasına imkân tanıdığını, fen okuryazarı bireyler yetiştirilmesine katkı sağladığını ve bireysel farklılıklara uygun öğrenme ortamı oluşturabildiklerini ancak disiplin sağlama, ulaşım, beslenme vb. zorluklarla da karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin yaşadıkları zorlukları azaltmak amacıyla okul dışı öğrenme ortamlarının bileşenlerinden olan aile, okul idaresi ve öğrencilere yönelik araştırmaların artırılması ve bu bileşenler arasındak iletişimin güçlendirilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.Okul dışı öğrenme ortamları,  Fen bilimleri öğretmenleri,  Olgu bilim 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.027

  
Makale Gönder