KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-2

MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİNİN İŞLENMESİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

Pınar Işkın,  Alper Kesten 

Medya Okuryazarlığı kavramı, medyadan gelen her türlü içeriği olduğu gibi kabul etmeksizin bir süzgeçten geçirerek alabilme becerisini vurgulamaktadır. Bu beceriye sahip olabilmek medya okuryazarlığının temel ölçütüdür. Bu araştırmada medya okuryazarlığı dersinin işlenmesinde karşılaşılan sorunlar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okullarda Medya Okuryazarlığı dersini veren öğretmenlerle görüşme yoluyla veri toplamak için bir görüşme formu hazırlanmıştır. Hazırlanan formda bulunan sorular Samsun ilinde Medya Okuryazarlığı dersini seçen on okulda görev yapan on iki Sosyal Bilgiler öğretmenine sorulmuştur. Bu kapsamda nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz kullanılarak veriler değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda dersin işlenmesinde öğretmenlerin idari görevi, okulun fiziki yapısının yetersizliği, öğrencilerin derse karşı ilgisiz oluşu gibi engeller olduğu saptanmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda 2013 yılı ders programının yeniden değerlendirilerek düzeltmeler yapılması, okulların fiziki donanım anlamında iyileştirilmesi, dersin daha ilgi çekici hale getirilmesi için çalışmalar yapılması gerektiği şeklinde önerilerde bulunulabilir.medya okuryazarlığı,  ortaokul,  müfredat,  eğitim,  kitle iletişim 
  
Makale Gönder