KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2007/Cilt 8,Sayı-1

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNTERNET KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Ertuğrul USTA,  Aykut Emre BOZDOĞAN,  Kasım YILDIRIM 

Bu çalışmanın amacı Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören öğrencilerin farklı değişkenler boyutunda internet kullanımına ilişkin tutumlarının belirlenmesidir. 2006-2007 eğitim-öğretim yılında Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilen çalışmaya Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören toplam 229 öğrenci katılmıştır. Tarama yönteminin kullanıldığı araştırmanın verilerinin toplanması amacıyla Tavşancıl ve Keser (2005) tarafından geliştirilmiş olan “Internet Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS 12.0 programından yararlanılmış ve gerekli istatistiksel teknikler kullanılarak, araştırmanın verileri analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin yaklaşık yarısının bilgisayar kullanmaya üniversite yıllarında başladığı ve yaklaşık üçte ikisinin de interneti eğitim amaçlı kullandığı tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra öğrencilerin kendilerine ait bilgisayara sahip olma, interneti kullanma süreleri ve internete girdikleri mekan değişkenleri arasında da anlamlı fark tespit edilmiştir.Internet Kullanımı,  Tutum,  Öğretmen Adayı 
  
Makale Gönder