KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-2

MATEMATİK TARİHİNİN DERSLERDE KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Cemalettin Yıldız,  Adnan Baki 

Bu çalışmanın amacı, Matematik Tarihi (MT)’nin derslerde kullanımını olumlu ve olumsuz etkileyen faktörlere ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemektir. Araştırmada özel durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Altı ortaokul matematik öğretmeni 19’ar ders saati gözlemlenmiş ve öğretmenlerle yarı-yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. Betimsel ve içerik analizi sonucu elde edilen veriler, tablolar halinde sunulmuştur. Çalışmanın sonunda, öğretmenlerin MT’yi derslerinde kullanma nedenleri ile ilgili en çok dile getirdikleri olumlu faktörlerin MT uygulamalarının bazı kazanımlarla ilişkili olması, kendini yenileme isteği ve öğrencilerin derse aktif katılımlarını sağlama olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlerin MT’yi derslerine dâhil etmelerini engelleyen olumsuz faktörlere yönelik en fazla belirttikleri nedenlerin ise merkezi sınav baskısı, ders kitaplarındaki tarihsel bölümlerin iyi hazırlanmaması, zaman yetersizliği, teknolojik araç-gerecin eksik veya bozuk olması, okul idaresinden yeteri kadar destek alamama, bazı öğrencilerin seviyelerinin düşüklüğü ve iş yükünün artması olduğu tespit edilmiştir. Öğretmenlerin MT’nin öğretimde nasıl kullanılacağı ile ilgili tanıtım kılavuzları ve öğretim materyalleri gibi kaynaklarla donatılmalarının faydalı olacağı düşünülmektedir.Matematik tarihi,  matematik öğretimi,  öğretmen eğitimi 
  
Makale Gönder