KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2014/Cilt 15,Sayı-2

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIKLARINA BİLGİSAYAR VE İNTERNET TEKNOLOJİLERİNİN ETKİLERİ
Vildan ATEŞ,  Sami ŞAHİN 

Bu araştırmanın amacı bilgisayar teknolojilerinin lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin okuma alışkanlıklarını nasıl etkilediğini incelemektir. Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Tam yapılandırılmış görüşme formu ile 2010-2011 akademik yılı bahar döneminde Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Anabilim dalında yüksek lisans eğitimine örgün olarak devam eden 14 (n=14) öğrenci ile görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler sonucu elde edilen veriler toplanarak betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda yüksek lisans öğrencilerinin İnternette en çok okudukları metinlerin gazete haberleri, medya platformları ve elektronik mail olduğu, İnternet kullanmaya başladıktan sonra, okuma alışkanlıklarındaki farklılık olduğu, buna rağmen basılı materyalleri tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Yüksek lisans öğrencileri yeterli sayıda kitap okumadıklarını, bilgisayar ortamındaki okumalarının verimli olmadığını ve İnternetteki kaynakları güvenilir bulmadıklarını ifade etmişlerdir. Çalışmada elde edilen bulgular doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.bilgisayar,  internet,  teknoloji,  okuma alışkanlığı 
  
Makale Gönder