KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2020/Cilt 21,Sayı-1

LİSE KİMYA DERSİNDEKİ DENEYSEL BECERİLER: TÜRKİYE VE FRANSA ÖRNEĞİ
Zeki BAYRAM 

Deneysel etkinlikler kimya öğretiminde çok önemli bir role sahiptir. Bu çalışmada, Türkiye ve Fransa’daki ortaöğretim Kimya dersinin, Kimya’ya özgü deneysel becerileri öğretime bakışı, her iki ülkeye ait Kimya dersi öğretim programları ve ders kitaplarının içerik analizleri yapılarak incelenmiştir. Analizler sonucunda, ortaöğretim sonunda öğrencilerden edinilmesi beklenen kimyaya ilişkin deneysel becerilerin bir panoraması elde edilmiştir. Türkiye ve Fransa’da ortaöğretim Kimya dersine ait öğretim programlarındaki ve ders kitaplarındaki kimyaya özgü deneysel beceriler üç kategori altında gruplandırılmıştır: Laboratuvar teknikleri, cam malzemeler ve aletler. Her iki ülkede öğretimi hedeflenen ortak laboratuvar teknikleri becerileri ortaya konulmuştur. Araştırma sonucunda Fransa’da lise kimya derslerinde, deneysel becerilerin öğretimine Türkiye’ye kıyasla daha fazla önem verildiği görülmüştür. Kimya Dersi Öğretim Programlarında, deneylerin yapılabilmesi için gerekli olan deneysel becerilerin öğretimine daha fazla vurgu yapılmalı, programın içerik kazanımları kısmında deneysel becerilerin öğretimi açık bir şekilde ifade edilmelidir. Öğretim Programlarının deneysel becerilerin öğretimine bakış açısı, yeni ders kitaplarındaki etkinliklerle uyumlu bir şekilde yansıtılmalıdır.Kimya eğitimi,  Deneysel etkinlikler,  Deneysel beceriler,  Bilgi türleri  
  
Makale Gönder