KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2010/Cilt 11,Sayı-2

YENİ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ UYGULANMASINDA KARŞILAŞILAN TEKNOLOJİK SORUNLARIN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
Mehmet Arif ÖZERBAŞ 

Bu çalışmada ülke genelindeki ilköğretim okullarında yapılandırmacı öğrenme anlayışına dayalı yeni ilköğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan teknolojik sorunların neler olduğunu öğretmen görüşleri açısından belirlemek araştırmanın temel problemini oluşturmaktadır. Çalışmada, var olan durumu ortaya koymaya yönelik olarak tarama modeline dayalı betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini 2008-2009 öğretim yılında Türkiye genelinde görev yapan 573 ilköğretim öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmada elde edilen veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen “YİPTES” adlı ölçekle toplanmıştır. Toplanan veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular incelendiğinde cinsiyet değişkenine göre çalışmada ele alınan bütün boyutlarda öğretmen görüşleri arasında bir farklılığın olmadığı görülürken, diğer değişkenlerde “Öğretmenlerin görev yaptıkları il, mezun oldukları eğitim kurumu, meslekteki kıdem durumları ve öğretmenlik branşı” anlamlı ilişkiler saptanmıştır.Yapılandırmacı öğrenme,  Bilgi teknolojileri,  Eğitim Programı 
  
Makale Gönder