KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-3

ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARININ MATEMATİK BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN 8. SINIF ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
Nadir ÇELİKÖZ ,  Barış DURAN  

Matematik dersi günümüz dünyasında çok önemli bir yere sahip olmasına karşılık öğrenilmesi en zor olan derslerin başında gelmektedir. Matematiğin öğrenilmesinde ve öğrenciler tarafından sevilmesinde, matematik öğretmenlerinin etkisinin büyük olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, öğretmen davranışlarının matematik başarısı üzerindeki etkisinin öğrenci görüşleri bağlamında incelenmesidir. Nitel türdeki araştırmada “örnek olay” deseni kullanılmıştır. Çalışmada “örnek olay” olarak öğretmen davranışlarının matematik başarısı üzerindeki etkisi, öğrenci görüşleri bağlamında incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2016 eğitimöğretim yılı içinde İstanbul/Bayrampaşa’da bulunan bir ortaokulun sekizinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında görüşme tekniğinden yararlanılmış ve görüşmelerde yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Elde edilen veriler “içerik analizi” tekniğine dayalı olarak değerlendirilmiş ve sonuçları raporlaştırılmıştır. Araştırma bulguları analiz edildiğinde en çok vurgu yapılan kavramların kişilik haklarına saygılı olma, takdir etme/cesaretlendirme, eğlenceli ve esprili olma, sıcak ve içten davranma, adil olma, farklı yöntem ve teknikleri kullanma olduğu görülmüştürMatematik öğretmenleri,  Matematik başarısı,  Matematik korkusu  


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.030

  
Makale Gönder