KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2018/Cilt 19,Sayı-1

ARGÜMANTASYON TABANLI BİLİM ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE VE TARTIŞMAYA İSTEKLERİNE OLAN ETKİSİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
Pınar BİLASA,  Mehmet TAŞPINAR 

Özet

Bu araştırmada argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının İngilizce öğretmen adaylarının eleştirel düşünme becerilerine ve tartışmaya olan isteklerine etkisi incelenmiştir. Araştırma tek gruplu deneysel desene göre tasarlanmıştır. Deney grubu 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılında Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde öğrenim görmekte olan ve “Öğretim İlke ve Yöntemleri” dersini alan, ikinci sınıfta okuyan on sekiz öğretmen adayından oluşturulmuştur. Araştırmada karma yöntem kullanılmıştır. Veriler nicel ve nitel olarak toplanmış, öntest ve sontest uygulaması ile nicel veriler ve argümantasyon soruları ile de nitel veriler elde edilmiştir. Araştırmada on üç haftalık eğitim sürecinin beş haftası (haftada üç saat, toplamda on beş saat) öğretim ilke yöntemleri anlatılmıştır. Altıncı hafta ders saatinde öğrencilere argümantasyon konusu ve argümantasyon soruları anlatılmıştır. Yedinci hafta tüm öğrencilere eleştirel düşünme becerilerini ölçmek için “Kaliforniya Eleştirel Düşünme Eğilimi Envanteri” ve tartışmaya isteklerini ölçen “Tartışmaya Karşı İsteklilik Envanteri” öntest olarak uygulanmıştır ve öğrenciler kendi istekleri ile üçer kişilik iki grup ve dörder kişilik üç grup olmak üzere toplam beş grup oluşturmuşlardır. Gruplardan önceki haftalarda anlatılan yirmi iki tane öğretim yönteminden birer tane uygulamalı çalışma yapmak üzere seçim yapmaları istenmiştir. Sekizinci haftadan itibaren her hafta bir grup bir ders saatinde teknik uygulaması yapmış, uygulama bittikten sonra da argümantasyon soruları araştırmacı tarafından gruplara dağıtılarak her grubun argümantasyon sorularının cevaplarını yazılı rapor haline getirmeleri istenmiştir. Uygulama beş hafta sürmüştür. On üçüncü haftada ise öğrencilere tekrar “Kaliforniya Eleştirel Düşünme Eğilimi Envanteri” ve “Tartışmaya Karşı İsteklilik Envanteri” son test olarak uygulanmıştır. Araştırma sonucunda araştırmada kullanılan argümantasyon tabanlı bilim öğrenme yaklaşımının öğrencilerin konuya ilgilerini artırdığı, eleştirel düşünme becerileri ile tartışmaya isteklerinde artış olduğu görülmüştür.

 Öğretim teknikleri,  Karma araştırma yöntemi.,  Argümantasyon tabanlı öğrenme,  Eleştirel düşünme,  Tartışmaya isteklilik 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.016

  
Makale Gönder