KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2011/Cilt 12,Sayı-2

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİMİ İÇİN GELİŞTİRİLEN ÖRNEK ANALOJİLERİN İNCELENMESİ
Sinan KAYA,  Alpaslan DURMUŞ 

Bu araGtırmanın amacı, BiliGim Teknolojileri Dersi Öğretim Programı’nın 6., 7. ve 8. basamaklarındaki kazanımlara yönelik kullanılabilecek örnek analojileri belirlemektir. Bu genel amaç çerçevesinde, BiliGim Teknolojileri Dersi Öğretim Programı’nın 6., 7. ve 8. basamaklarındaki kazanımlara yönelik öğretmen adayları tarafından hazırlanan analojiler içerik analizi yöntemiyle incelenmiG ve BiliGim Teknolojileri dersindeki kavramların ve iGlemlerin öğretimine yönelik kullanılabilecek örnekler sunulmuGtur. Bu araGtırma, var olan durumu belirlemeye yönelik betimsel yapıda nitel bir çalıGmadır. AraGtırmanın çalıGma grubu, 2009-2010 öğretim yılında Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nün 1. ve 2. sınıflarında öğrenim gören 76 öğretmen adayından oluGmaktadır. GeliGtirilen 71 analojiden 50’si uygun bulunmuG ve bu analojiler öğretim programının basamaklarındaki kazanımlara göre gruplandırılmıGtır. Seçilen örnek analojiler sunularak, benzer araGtırmalar için önerilerde bulunulmuGtur.BiliĢim Teknolojileri dersi,  analoji,  öğretmen adayı,  öğretim programı 
  
Makale Gönder