KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2006/Cilt 7,Sayı-2

METALLER VE AMETALLER KONUSUNUN YAPISALCI ÖĞRENME KURAMINA DAYALI ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ

Dilek Çelikler,  Handan Güneş,  Kıvılcım Şendil 

Bu çalışmada, Fen Bilgisi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin, kimya dersi kapsamında bulunan ‘Metaller ve Ametaller’ ünitesinde yapısalcı öğrenme kuramının öğrenci başarısına etkisi araştırılmıştır. Çalışma, deney (N= 40) ve kontrol (N= 40) grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Çalışma öncesinde 25 çoktan seçmeli sorudan oluşan başarı testi deney ve kontrol grubuna ön test olarak uygulanmıştır. Ön testin değerlendirilmesi sonucunda deney ve kontrol grupları arasında anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır (t= 0.910; p= 0,365). Çalışma sonunda elde edilen son-test başarı puanları ise, yapısalcı kurama dayalı kimya eğitimi alan grubun daha başarılı olduğunu göstermiştir (t= 15,318; p=0.000).Metal ve ametal kavramı,  yapısalcı teori,  kimya eğitimi 
  
Makale Gönder