KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-3

OKULLARDA YÜRÜTÜLEN PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİNE İLİŞKİN OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLARININ GÖRÜŞLERİ
Özlem TAGAY,  Firdevs Savi ÇAKAR 

Okullardaki psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi konusunda okul psikolojik danışmanlarının önemli görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Ayrıca okul psikolojik danışmanları çalıştıkları kurumlarda pek çok sorunla karşılaşmaktadır. Bu çalışmanın amacı, okul psikolojik danışmanlarının okullarda yürütülen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri konusundaki görüşlerini belirlemektir. Araştırma nitel bir çalışma olup olgu-bilim çalışmasıdır. Araştırmanın verileri ilkokulda, ortaokulda, lisede ve rehberlik araştırma merkezlerinde okul psikolojik danışmanı olarak görev yapan 30 kadın, 18 erkek olmak üzere toplam 48 katılımcıdan oluşmaktadır. Veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre okul psikolojik danışmanlarının öğrencilere en sık verdiği hizmetlerin sırasıyla; bireysel görüşmeler, mesleki rehberlik, eğitsel rehberlik, bilgi verme, grup rehberliği etkinlikleri olduğu; ailelere verdikleri hizmetlerin sırasıyla konsültasyon, seminer ve bilgilendirme olduğu; öğretmenlere verdiği hizmetlerin ise sırasıyla seminer, bireysel görüşme, bilgi verme ve konsültasyon hizmetleri olduğu görülmektedir. Okul psikolojik danışmanlarının hizmetlerini gerçekleştirme konusunda yaşadıkları sorunlardan bazıları ise velilerin ilgisizliği, bilinçsizliği ve toplantılara katılmaması, öğretmenlerin ve idarecilerin yanlış tutumları ve ilgisiz-isteksiz olmaları, çalışma ve sunum yapacak mekan sıkıntısı şeklindedir.Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri,  okul psikolojik danışmanlığı,  nitel araştırma,  mesleki sorunlar 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.059

  
Makale Gönder