KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2018/Cilt 19,Sayı-1

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN PERFORMANS DEĞERLENDİRME UYGULAMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ
SEVAL KOÇAK,  SELÇUK YUSUF ARSLAN 

Öğretmenlerin performans değerlendirmesi 17.4.2015 tarih ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 54. maddesine göre, okul müdürleri tarafından gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Ancak okul müdürleri tarafından yürütülen değerlendirme sürecinin niteliği ve karşılaşılan sorunlar kamuoyunda tartışılır hale gelmiştir. Bu çalışmanın amacı; okul müdürlerince yapılan performans değerlendirmenin öğretmenler tarafından nasıl algılandığını ortaya çıkarmak, süreçte yaşanan sorunları ve bu sürecin iyileştirilmesine yönelik önerileri öğretmen görüşleri doğrultusunda belirlemektir.  Nitel araştırma deseninde tasarlanan bu araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 16 öğretmenden oluşturulmuştur. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmış, güvenirlik hesaplaması Miles ve Huberman formülü ile yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlere göre performans değerlendirmenin amacına ulaşamadığı, yeni sisteme rağmen değerlendirme sürecine ilişkin sorunların okullarda varlığını devam ettirdiği görülmüştür. Performans değerlendirme sürecinde öğretmenlerin, değerlendirme süresinin sınırlılığı, somut kriterlere göre değerlendirilmeme, geri bildirim mekanizmasının zayıflığı, objektif ve adil olamama ve tek bir kişi tarafından değerlendirilme konularında rahatsızlık duydukları görülmüştürOkulda performans değerlendirme,  Denetim süreci,  Öğretmenlerin değerlendirilmesi,  Öğretmen performansı.  


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.017

  
Makale Gönder