KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2013/Cilt 14,Sayı-1

ÖĞRENCİLERİN SEVİYE BELİRLEME SINAVINDAKİ BAŞARISINA ETKİ EDEN UNSURLARIN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Mustafa METİN 

Bu çalışmanın amacı ilköğretim ikinci kademedeki öğrencilerin seviye belirleme sınavındaki başarısına etki eden unsurları belirlemektir. Araştırma 2011-2012 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Artvin ilindeki ilköğretim okullarında öğrenim gören 991 öğrenciyle yürütülmüştür. Tarama araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmada veriler 40 maddeden oluşturulan bir anketle toplanmıştır. Öğrencilerin başarılarına ailenin, öğretmenin ve eğitim olanakların etkisini yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir. Sınıf düzeyi, anne ve baba eğitim durumu ve aylık gelir ile öğrencinin başarısı arasında anlamlı farklılık olmasına (p<0.05) rağmen, cinsiyetle öğrenci başarısı arasına anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir (p>0.05).Eğitim,  Örgün Eğitim,  Seviye Belirleme Sınavı,  Öğrenci Başarısı 
  
Makale Gönder