KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-3

PROBLEM ÇÖZME SÜREÇLERİNDE ÖĞRENCİLERİN MODELLEME SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ
Murat GENÇ,  İlhan KARATAŞ 

Bu çalışmanın amacı problem çözme etkinliklerinde öğrencilerin modelleme seviyelerini Llinares ve Roig’nin (2008) modelleme sürecindeki gelişme seviyeleri karakterizasyonu tablosuna göre belirlemektir. Yapılan çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcıları toplam 24 ortaokul öğrencisinden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak Llinares ve Roig’nin (2008) çalışmasındaki model kurmayı gerektiren 3 problem kullanılmıştır. Ayrıca, öğrencilerin problem durumlarını modelleme yolları hakkında daha fazla bilgi edinmek için, bazı öğrencilerle görüşmeler de yapılmıştır. Araştırmanın bulguları incelendiğinde, çözümlerin çok azının modelleme kullanılarak Seviye 3 düzeyinde yapıldığı görülmüştür. Öğrencilerin bazılarının soruyu anlayamadıkları için anlamsız aritmetik işlemler yürüterek problemin modelleme sürecinde zorluk yaşadığı ve Seviye 0’da kaldığı görülürken, diğer bazı öğrencilerin ise problemi anlayıp yorumlamasına rağmen herhangi bir matematiksel model geliştiremedikleri için Seviye 1 veya Seviye 2’de kalmıştır. Dolayısıyla, öğrencilerin modelleme yoluyla problem çözme sürecinde başarılı olması için modelleme becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklere ilköğretim öğretim programlarından başlanarak yer verilmesi ve öğretmenlere de bu bakış açısının kazandırılması için öğretmen yetiştirme programlarında matematiksel modellemeyi öğretmeye yönelik derslerin konulması önerilmektedir.Matematiksel modelleme,  Problem çözme,  Modelleme seviyeleri  


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.032

  
Makale Gönder