KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2009/Cilt 10,Sayı-1

BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ
Ünal TÜRKÇAPAR 

Bu betimsel çalıGmada, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi
Öğretmenliği’ndeki öğrencilerin farklı değiGkenler açısından problem çözme becerilerinin
araGtırılması amaçlanmıGtır. AraGtırma 2006-2007 öğretim yılının bahar yarıyılında KırGehir ilinde
bulunan Ahi Evran Üniversitesinde yürütülmüGtür. AraGtırma Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu’nda okuyan toplam 100 öğrenci üzerinde gerçekleGtirilmiGtir. AraGtırmada Heppner
ve Peterson (1982) tarafından geliGtirilen, gahin, gahin ve Heppner (1993) tarafından Türkçe’ye
uyarlanan “Problem Çözme Envanteri” ve araGtırmacı tarafından geliGtirilen “KiGisel Bilgiler
Formu” veri toplama araçları olarak kullanılmıGtır. 2006-2007 öğretim yılında gerçekleGtirilen
araGtırmanın genel amacı çerçevesinde; cevapları aranan alt problemlere yönelik toplanan
verilerin gerekli istatistiksel çözümleri için, SPSS (Statistical Packet for Social Sciences)
programından yararlanılmıGtır. AraGtırmada (f) frekans, (%) yüzde, ( X ) aritmetik ortalama, Tek
Faktörlü Anova ve korelasyon analizlerinden yararlanılmıGtır. Sonuç olarak, Beden Eğitimi
bölümündeki öğrencilerin problem çözme becerileri toplam puanları ile aylık gelir düzeyleri,
sosyal çevreleri ve boG zamanlarında en çok uğraGtıkları faaliyetler gibi değiGkenler arasında
anlamlı fark bulunmazken, cinsiyet ve sınıf düzeyleri arasında anlamlı bir fark bulunmuGtur.Eğitim-Öğretim,  Spor,  Beden Eğitimi,  Stres,  Problem Çözme 
  
Makale Gönder