KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2018/Cilt 19,Sayı-1

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI
Barış ÇETİN 

Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının hayat bilgisi öğretimi dersine yönelik tutumlarının düzeyi; sınıf öğretmeni adaylarının hayat bilgisi öğretimi dersine yönelik tutumları ile cinsiyet ve genel akademik başarı arasında fark olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırmada genel tarama ve ilişkisel tarama modelleri kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 90 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Sarıkaya, Özgöl ve Yılar (2017) tarafından geliştirilen “Hayat Bilgisi Öğretim Tutum Ölçeği” ile araştırmanın verileri toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda; sınıf öğretmeni adaylarının hayat bilgisi öğretimi dersine yönelik tutum puanları şu şekildedir; hayat bilgisi öğretimi dersine yönelik tutum puanları toplamı; sevme, değer verme ve önemseme alt faktörler düzeylerinde 3.66 ile 4.29 puanları arasındadır. Sınıf öğretmeni adaylarının hayat bilgisi öğretimi dersine yönelik genel tutum puanları; değer verme alt faktörü ile genel akademik başarı arasında r= 0.05 düzeylerinde; sınıf öğretmeni adaylarının hayat bilgisi öğretimi dersine yönelik genel tutum puanları “sevme” alt faktörleri genel akademik başarı arasında r= 0.01 düzeyinde ilişki tespit edilmiştir. Sınıf öğretmeni adaylarının hayat bilgisi öğretimi dersine yönelik genel tutum puanları; sevme, değer verme, önemseme alt faktörleri ile cinsiyetleri ve genel akademik başarıları arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır.Hayat bilgisi öğretimi,  tutum,  sınıf öğretmeni adayları 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.018

  
Makale Gönder