KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2014/Cilt 15,Sayı-1

ÖĞRENCİLERİN DERS ÇALIŞMA YAKLAŞIMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Yusuf Ziya OLPAK,  Agah Tuğrul KORUCU 

Bu araştırma kapsamında; önlisans programlarındaki öğrencilerin ders çalışma yaklaşımlarının belirlenmesi ve farklı değişkenler (cinsiyet, yaş, sınıf, bölüm ve akademik genel not ortalaması) ile olan ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Tarama modeline göre yürütülen bu araştırma, kullanılan veri toplama araçlarındaki sorulara uygun şekilde yanıtlar veren 256 öğrenciden elde edilen veriler ile gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanmasında Yılmaz ve Orhan (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ders çalışma yaklaşımı ölçeği ve yazarlar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde ise; betimsel istatistikler, ilişkisiz örneklemler için t-testi, ilişkisiz örneklemler için tek faktörlü varyans analizi ve basit korelasyon kullanılmıştır. Öğrencilerin ders çalışma yaklaşımı ölçeğinden aldıkları puanlar, 143 öğrencinin derin yaklaşıma, 113 öğrencinin ise yüzeysel yaklaşıma sahip olduğunu göstermektedir. Bulgular öğrencilerin ders çalışma yaklaşımlarının; cinsiyete, yaş düzeyine, sınıf düzeyine ve öğrenim gördükleri bölüme göre değişmediğini göstermektedir. Ayrıca, bulgular öğrencilerin ders çalışma yaklaşımı ölçeğinin derin ve yüzeysel yaklaşım boyutlarından aldıkları puanlar ile akademik başarıları arasında anlamlı bir ilişki olduğunu da göstermektedir.öğrenme yaklaşımı,  derin yaklaşım,  yüzeysel yaklaşım 
  
Makale Gönder