KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2018/Cilt 19,Sayı-3

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖÇ VE MÜLTECİ SORUNUNA İLİŞKİN TUTUMLARI
EROL KOÇOĞLU,  Murat SALUR 

Bireysel veya kitlesel yer değiştirme hareketi olarak tanımını yaptığımız göç, toplumları önemli ölçüde etkilemiş ve kimi zaman da büyük değişikliğe uğratmıştır. Göç neticesinin doğal bir uzantısı olarak mülteci veya sığınmacı olguları da en az göçün kendisi kadar önemli etkiler yarattığını ve birçok açıdan toplumları etkisi atına aldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu denli önemli etkilere sahip olan göç ve mülteci meselesi, küresel anlamda büyük neticeler doğurduğunu ve sürekli tartışmalara konu olduğunu görebiliriz. Bu araştırmanın genel amacı ise Eğitim ve İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin göç ve mülteci sorununa ilişkin tutumlarını belirlemektir. Araştırmanın evrenini, Malatya İnönü Üniversitesi oluştururken; örneklemini 2017-2018 eğitim-öğretim yılında İnönü Üniversitesi Eğitim ve İlahiyat Fakültesinde öğrenim gören; 200 Eğitim ile 200 İlahiyat Fakültesi olmak üzere toplamda 400 öğrenci oluşturmuştur. Öğrencilerin algıları, beşli likert tipi ölçek aracılığıyla elde edilmiştir. Verilerin analizinde ve modellerin oluşturulmasında SPSS 23 paket programlarından yararlanılmıştır. Çalışmanın sonuçları incelendiğinde, örneklem grubunun üyelerinin göç ve mülteci sorunu ile ilgili çalışmada belirlenen değişkenlere ilişkin farklı algılara sahip oldukları belirlenmiştir.Sorun,  göç,  mülteci,  öğrenci,  tutum 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.03.017

  
Makale Gönder