KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-3

STEM VE YARATICI DRAMA
Nesrin ÖZSOY  

İçinde bulunduğumuz yüzyılın ihtiyaç duyduğu insan; problemi tanımlayan, problemi çözen, eleştirel düşünceye sahip, yaratıcı, yenliklere açık, üretken ve işbirliği yapabilen sorumluluk sahibi bireylerdir. Çağın gereklilikleri eğitime de yansımaktadır. Eğitim sistemleri de buna uygun olarak değişmekte ve gelişmekte, böylece yeni eğitim sistemleri de gündeme gelmektedir. Bunlardan birisi de STEM’dir. STEM  ingilizce Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik), Mathematics (Matematik) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. STEM eğitimi, fen ve matematik alanlarını temel alan teknoloji ve mühendisliğin sağladığı uygulama olanakları ile bütünleştirilerek öğretilmesini içeren ve okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm seviyeleri kapsayan bir eğitim yaklaşımıdır. Bu çalışmada yaratıcı drama yöntemi tanıtılıp STEM eğitim sürecinde de uygulanabilirliği üzerinde durulmuştur. STEM in amaçları arasında bulunan problem çözme, problem kurabilme, probleme farklı açılardan yaklaşma, matematiksel düşünme becerilerini geliştirme, yaratıcı dramanın kazanımları ile uyuşmaktadır. Buradan yola çıkarak disiplinler arası bir çalışma olan yaratıcı dramanın, bütünleşik bir öğrenme olan STEM eğitimi için öğrenme ortamını zenginleştiren etkili bir öğretim yöntemi olduğu söylenebilir.  STEM,  Yaratıcı drama,  Matematik eğitimi,  Fen eğitimi  


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.033

  
Makale Gönder