KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-2

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AİLE LİDERLİK YÖNELİMLERİ İLE BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

Meryem Berrin Bulut,  Nuri Baloğlu 

Bu çalışmada üniversite öğrencilerindeki aile liderlik yönelimi algısı ile bazı demografik değişkenler arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırmaya 501 üniversite öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen Aile Liderlik Yönelimi Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu yardımıyla toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesi puan ortalamalarına göre yapılmış, ikili ve çoklu karşılaştırmalarda veri setlerinin dağılım özelliklerine uygun teknikler kullanılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen bulgulara göre, öğrenciler ailelerinde en fazla Ekonomik Liderlik Yönelimi olduğunu ifade etmektedirler. Bunu sırasıyla Sosyal ve Kültürel Aile Liderliği boyutları izlemektedir. Öğrenciler tarafından en düşük ortalama ile değerlendiren yönelim, ailelerdeki Politik Liderlik olmuştur. Ekonomik ve sosyal aile liderliği yönelimi puanları kadın öğrencilerde, kültürel aile liderliği yönelimi puanı ise erkek öğrencilerde anlamlı olarak daha yüksektir. Araştırmada ulaşılan sonuçlar ilgili literatür temelinde tartışılmıştır.aile liderliği,  aile liderlik yönelimi,  demografik değişkenler 
  
Makale Gönder