KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2018/Cilt 19,Sayı-1

SORGULAYICI ÖĞRENME TOPLULUĞU ÜST BİLİŞ ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
SELCAN KİLİS,  ZAHİDE YILDIRIM 

Bu çalışmanın amacı, sorgulayıcı öğrenme topluluğu üst biliş ölçeğinin Türkçeye çevrilerek geçerlik ve güvenirlik testlerinin yapılmasıdır. 26 sorudan oluşan ölçme aracı 8 uzman tarafından ayrı ayrı Türkçeye çevrilmiş, 2 dil uzmanı ise Türkçeden tekrar İngilizce ’ye geri-çevirme işlemini yapmıştır. Geçerlik ve güvenirlik testleri için, ölçek Türkiye’de Adana ilinde bulunan tanınmış bir devlet üniversitesinde uzaktan öğretim programlarından ön lisans programlarına kayıtlı öğrencilere uygulanmış, toplamda 304 öğrenciden veri toplanmıştır. Geçerlik ve güvenirlik testleri IBM SPSS AMOS programı 21.sürümü kullanılarak yapılmıştır. Geçerlik testi için doğrulayıcı faktör analizi yapılırken, güvenirlik testi için iç tutarlık katsayısını ölçen Cronbach alfa katsayıları hesaplanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre, ölçme aracının uyum iyilik endeksleri istatiksel olarak kabul edilir seviyede bulunmuştur. Ölçeğin güvenirliği ile ilgili, iç tutarlılığını ölçen Cronbach alfa katsayılarına göre, ölçek bütünsel ve faktör bazında güvenirliği yüksek seviyede bulunmuştur. Sonuç olarak, geçerli ve güvenilir olduğu bilimsel olarak ispatlanan sorgulayıcı öğrenme topluluğu üst biliş ölçeğinin Türkçe uyarlamasının orijinali ile uyumlu olduğu ve eğitim-öğretim süreçlerinde öğrencilerin üst biliş becerilerini ölçmek için kullanılabilir olduğu görülmüştürÜst biliş ölçeği,  Sorgulayıcı öğrenme topluluğu üst biliş ölçeği,  Geçerlik,  Güvenirlik,  Doğrulayıcı faktör analizi 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.019

  
Makale Gönder