KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2004/Cilt 5,Sayı-2

FİZİK LABORATUVARINA YÖNELİK BİR TUTUM ÖL&CCEDİL;EĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİK LABORATUVARINA YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Hasret Nuhoğlu,  Necati Yalçın 

Bu çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmenliği programında öğrenim gören öğretmen adaylarının fizik laboratuvarına yönelik tutumlarını tespit etmek için geçerli ve güvenilir bir tutum ölçeği geliştirmektir. Ölçeği geliştirme aşamasında, mevcut olan tutum ölçekleri incelendikten sonra uzman görüşleri de alınarak oluşturulan tutum maddeleri, çeşitli aşamalardan geçerek en son halini almıştır. Geliştirme aşamasında ölçeğin örneklemini, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümünde okuyan toplam 318 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Ölçekte, 19’u olumlu, 17’si olumsuz olmak üzere toplam 36 tutum maddesi bulunmaktadır. Faktör analizi yapılarak son halini alan tutum ölçeğinin Cronbach- Alfa iç tutarlık katsayısı α = 0, 8930 olarak bulunmuştur. 5’li likert türünde olan ölçek ile, öğretmen adaylarından fizik laboratuvarına yönelik görüşlerini ifade etmeleri istenmiştir. Öğretmen adaylarının tutum ölçeğine verdikleri cevaplar doğrultusunda veriler SPSS programı yardımıyla analiz edilmiş ve öğretmen adaylarının fizik laboratuvarına yönelik tutumları değerlendirilmiştir.Tutum,  Fizik Laboratuvarı Tutum Ölçeği 
  
Makale Gönder