KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2013/Cilt 14,Sayı-3

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZMEYE YÖNELİK YANSITICI DÜŞÜNME BECERİLERİ İLE MATEMATİK VE GEOMETRİ DERSLERİNDEKİ AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Gökhan BAŞ,  Zafer KIVILCIM 

Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerileri ile matematik ve geometri derslerindeki akademik başarıları arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Bu nedenle bu araştırma “ilişkisel tarama modeli”nde bir araştırma olup, betimsel bir çalışmadır. Yapılan araştırmada Pearson momentler çarpımı korelasyon analizin sonucunda lise öğrencilerinin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerileri ile matematik ve geometri derslerindeki akademik başarıları arasındaki pozitif yönde ve yüksek düzeyde anlamlı ilişkiler saptanmıştır. Ayrıca, yapılan doğrusal regresyon analizi sonucunda da öğrencilerinin problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerileri değişkeninin, öğrencilerin matematik ve geometri derslerindeki akademik başarılarını anlamlı şekilde yordadığı görülmüştür.problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerileri,  matematik ve geometri dersleri,  lise öğrencileri 
  
Makale Gönder