KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2018/Cilt 19,Sayı-1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYOBİLİMSEL BİR KONUDAKİ ARGÜMANTASYON BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
ÜMİT DEMİRAL,  SALİH ÇEPNİ 

Bu çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) konusundaki argümantasyon becerilerini incelemektir. Çalışma, nicel araştırma desenlerinden nedensel-karşılaştırma üzerine inşa edilmiştir. Çalışmanın örnekleminde, Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesinde bulunan bir devlet üniversitesinin Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda öğrenim gören amaçlı örneklem yoluyla seçilmiş 20 öğretmen adayı yer almaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, GDO'lu Besinlere Yönelik Bilgi Testi, Watson-Glaser Eleştirel Akıl Yürütme Gücü Ölçeği, Somali’ye Yardım isimli senaryo ve bu senaryoya ilişkin görüşme soruları kullanılmıştır. Çalışmada öğretmen adaylarının argümantasyon becerilerinin incelenmesi için 20 öğretmen adayı ile odak grup görüşmesi yapılmıştır. Verilerin analiz aşamasında, verilerin betimsel analizi için frekans (f), yüzde (%), aritmetik ortalama ( ), standart sapma (SD) hesaplanmış ve gruplar arasındaki karşılaştırmalar için Man Whitney U testi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, gerekçe, karşı iddia, çürütme ve kanıt becerileri bakımından gruplar arasından anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Bulgularda, konu alan bilgisi, motivasyon ve öz-yeterlik inancı üzerinde etkisini gösterirken, eleştirel düşünme becerilerinin, strateji kurma becerileri üzerinde etkisini gösterdiği tespit edilmiştir. Bu bağlamda eleştirel düşünme becerisinin ve alan bilgisinin argümantasyon becerileri üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçla öğretmen adaylarının argümantasyon becerilerinin daha yüksek seviyelere getirilmesi için alan bilgilerinin ve eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi önerisinde bulunulmuştur. Fen bilgisi öğretmen adayları,  Sosyobilimsel konular,  Genetiği değiştirilmiş organizmalar,  Alan bilgisi,  Eleştirel düşünme becerileri,  Argümantasyon becerileri  


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.021

  
Makale Gönder