KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2015/Cilt 16,Sayı-1

ÖĞRETMENLERİN DRAMA YÖNTEMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ VE ÖZ YETERLİK DÜZEYLERİ
Melek GÜLER,  Şevket KANDEMİR 

Bu çalışmada öğretmenlerin drama yöntemine ilişkin görüşleri ve öz yeterlik düzeyleri çeşitli değişkenlere göre incelenmiştir. Araştırmada karma yaklaşım esas alınmıştır. Araştırmada nicel desene uygun ilişkisel tarama yöntemi ile nitel desene uygun olgu bilim yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmada öğretmenlerin drama yöntemini kullanmaya ilişkin öz yeterlik düzeylerinin yüksek olduğu ve sınıf öğretmenlerinin branş öğretmenlerine, bayan öğretmenlerinde erkek öğretmenlere göre daha yüksek öz yeterliğe sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin drama yöntemini kullanmaya ilişkin öz yeterlik düzeylerinde hizmet süreleri ve yaşlarına göre anlamlı bir farklılık olmadığı, drama yöntemi ile ilgili bir eğitim verilmesi halinde büyük oranda katılmaya istekli oldukları belirlenmiştir.Drama,  öz yeterlik,  öğretmen 
  
Makale Gönder