KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2018/Cilt 19,Sayı-1

EĞİTİM ARAŞTIRMASINA YÖNELİK TUTUM İLE AKADEMİK GÜDÜLENME VE AKADEMİK ÖZYETERLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ
AHMET NACİ ÇOKLAR,  ŞEMSEDDİN GÜNDÜZ,  ASSYLBEK MAKHABBAT 

Eğitim sistemi içerisinde yapılan yenilik veya zamana bağlı olarak oluşan şartlar değişim ihtiyacını beraberinde getirmektedir. Sistem olarak bu değişiklikler ilgili birimler tarafından gerçekleştirilirken, sınıf içerisinde değişim öğretmen eliyle olmaktadır. Öğretmen adaylarına eğitim fakültelerinde 2006 yılından itibaren bilimsel araştırma yöntemleri isimli ders verilmektedir. Bu araştırmanın amacı, son sınıf öğretmen adaylarının eğitim araştırmalarına yönelik tutumları ile akademik güdülenme ve akademik öz yeterlik arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu amaçla 2015-2016 eğitim öğretim yılında, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 234 öğretmen adayından veri toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmen adaylarının eğitim araştırmalarına yönelik tutumları ile akademik özyeterlik ve akademik güdülenme düzeyleri yüksek bulunmuştur. Cinsiyet ve akademik kariyer yapma isteği eğitim araştırmalarına yönelik tutum için önemli bir öğe olmazken, öğrenim görülen bölüm önemli bir öğedir. Eğitim araştırmalarına yönelik tutum ile akademik güdülenme ve akademik özyeterlik arasında pozitif yönde ve orta düzeyli bir ilişki bulunmuştur.
 Eğitim araştırmaları,  Akademik güdülenme,  Akademik özyeterlik  


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.022

  
Makale Gönder