KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2020/Cilt 21,Sayı-1

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN WEB 2.0 TEKNOLOJİLERİNİ KULLANIM DURUMLARININ İNCELENMESİ
TUĞBA BAHÇEKAPILI ÖZDEMİR,  AYÇA ÇEBİ 

Günümüzde teknoloji, çocuk ve genç kullanıcı gruplarının hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Nitekim, yeni nesil öğrenenlerin teknolojik araçları sıklıkla günlük yaşamlarında kullanmaları, onların dijital ortamlardan yeterince faydalandıklarını göstermemektedir. Bu araştırmada lise öğrencilerinin çevrim içi ortamda Web 2.0 teknolojilerini kullanarak gerçekleştirdiği eylemler incelenmiştir. Bu doğrultuda, çalışmada lise öğrencilerinin birbirleriyle çevrim içi işbirliği ve bilgi paylaşımı yapmalarına imkân sağlayan Web 2.0 teknolojilerini kullanarak gerçekleştirdikleri eylemler cinsiyet, dijital okuryazarlık, günlük internet kullanım süresi ve internet deneyimi değişkenleri bağlamında ele alınmıştır. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden, deneysel olmayan desenlerden kesitsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Trabzon ilinde merkezde yer alan bir lisede öğrenim gören toplam 336 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu, Web 2.0 teknolojileri kullanım anketi ve dijital iletişim ve okuryazarlık ölçeği kullanılmıştır. Edilen veriler betimsel ve kestirimsel analiz yöntemleriyle incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, mobil cihaza sahip olan birçok lise öğrencisinin internete bu cihaz üzerinden erişim sağladıkları belirlenmiştir. Lise öğrencilerinin büyük bir çoğunluğunun Web 2.0 teknolojilerini kullanarak tüketim odaklı eylemleri sıklıkla gerçekleştirdiği, üretim odaklı eylemleri ise nadiren gerçekleştirdiği ya da hiç gerçekleştirmedikleri belirlenmiştir. Çalışma sonuçlarının, yeni neslin teknoloji kullanım durumlarının belirlenmesi ve irdelenmesi bağlamında eğitimcilere, anne ve babalara ve karar vericilere yol göstermesi açısından önemli olacağı düşünülmektedir.Lise öğrencileri,  Web 2.0 araçları,  Dijital okuryazarlık 
  
Makale Gönder