KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2018/Cilt 19,Sayı-1

ÖĞRETMENLERİN EĞİTİM ARAŞTIRMALARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
OSMAN ÇEKİÇ,  HALİME ÖZTÜRK,  SEZEN APAYDIN 

Eğitim öğretimin gerçekleştirildiği uygulama boyutu ile bu uygulamaların temelini oluşturan eğitim araştırmaları arasında kopukluk bulunduğuna dair alanyazında süregelen bir tartışma söz konusudur. Bu araştırmada, uygulama boyutunda yer alan öğretmenlerin, bu araştırma ve uygulama arasındaki boşluğun nedenleri hakkındaki görüşlerini, eğitim araştırmalarından ve araştırmacılardan beklentilerini ve gelişime ihtiyaç duydukları alanları ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasının kullanıldığı bu araştırmada, yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla Çanakkale il merkezinde görev yapan öğretmenlerin görüşleri alınmıştır. Verilerin betimsel analizi sonucunda; eğitim alanında yapılan araştırmaların işlevsel ve uygulamaya dönük olmaması, araştırmacıların uygulamadan uzak oluşu, uygulayıcılar ile araştırma sürecinde işbirliği içinde bulunulmaması ve sistem ile ilgili sorunlar nedeniyle araştırma ve uygulama arasında boşluk olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, öğretmenlerin; uygulamaya katkıda bulunacak araştırmalar yapılması, araştırmacıların sahaya inmesi ve araştırmacı ve uygulayıcılar arasında işbirliği sağlanması gibi beklentileri bulunmaktadırEğitim araştırması,  Öğretmen,  Araştırma okuryazarlığı,  Üniversite-okul işbirliği  


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.024

  
Makale Gönder