KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2001/Cilt 2,Sayı-2

YURT DIŞI YAŞANTISI GE&CCEDİL;İREN VE GE&CCEDİL;İRMEYEN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİ

Cengiz Şahin 

Bu araştırmada, yurt dışı yaşantısı geçiren ve geçirmeyen lise öğrencilerinin sosyal beceri düzeyleri bazı değişkenlere göre karşılaştırılmıştır. Araştırım kapsamına Anadolu Liselerine devam eden öğrenciler alınmıştır. Araştırmada, öğrencilerin sosyal beceri düzeyleri Sosyal Beceri Envanteri ile elde edilmiştir. Toplanan verilerin değerlendirilmesinde t-testi kullanılmıştır. Her iki öğrenci grubunun sosyal beceri düzeylerinin yaşantı türüne ve bazı değişkenlere göre farklı olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgular literatür ışığında tartışılmış ve bazı önerilerde bulunulmuştur.Sosyal beceri,  Yurt dışı yaşantısı,  Anadolu lisesi 
  
Makale Gönder