KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-3

MİKRO ÖĞRETİMİN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Tezcan KARTAL ,  Havva YAMAK ,  Nusret KAVAK 

Bu çalışmada öğretmen adaylarının ısı ve sıcaklık konusuna ilişkin PAB’ları Park (2005) tarafından geliştirilen “Hexagon Modeli” çerçevesinde incelenmiştir. Bu çerçevede fen bilgisi öğretmen adaylarının ısı ve sıcaklık konusunun öğretiminde (1) öğretim program bilgilerine, (2) öğrenciyi anlama bilgilerine, (3) ölçme ve değerlendirme bilgilerine, (4) öğretim yöntem ve teknik bilgilerine, (5) fen öğretimi oryantasyonuna ve (6) öğretmen öz-yeterlik inançlarının gelişimlerine mikro öğretim uygulama etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden bütüncül çoklu durum deseni kullanılmıştır. Çalışma grubunun oluşturulmasında, mikro öğretim uygulamalarının yapılması planlanan iki farklı üniversitede iki farklı grup içerisinde yer alan öğretmen adaylarının ısı ve sıcaklık konusunda sahip oldukları alan bilgileri önemli bir kriter olarak belirlenmiştir. Alan bilgisi yüksek (n=6), düşük (n=6) ve orta (n=4) düzeyde olan 16 öğretmen adayı çalışma grubunu oluşturmuştur. Öğretmen adaylarının PAB gelişimlerine ilişkin veriler yarı yapılandırılmış mülakatlar ile elde edilmiştir. Veriler betimsel ve içerik analizi yöntemleri birlikte kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının mesleki gelişimleri pek çok faktörden etkilenmekle birlikte fen öğretimi oryantasyonları kişiye özgü farklılıklar göstermektedir. Öğretmen adayları mikro öğretim ile birlikte genel olarak konuya özgü ölçme ve değerlendirme tekniklerini kullanarak deneyim kazandıklarını, öğrenci öğrenmeleri hakkında bilgi sahibi olduklarını ve mesleğe ilişkin özgüvenlerini geliştirdiklerini düşünmektedirler.Mikro öğretim,  Pedagojik alan bilgisi,  Fen bilgisi öğretmen adayı  


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.039

  
Makale Gönder