KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2018/Cilt 19,Sayı-1

AKRAN DEĞERLENDİRMENİN İLKOKUL ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
MEHMET DEMİR 

Bu çalışma akran değerlendirme yönteminin ilkokul öğretim programlarında kullanılabilirliğini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırma, durum çalışması yöntemi kullanılarak yürütülmüştür. Çalışma grubunu Adıyaman’ın üç farklı ilkokulunda görev yapmakta olan 32 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Bu katılımcılar amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılarak araştırmaya dâhil edilmiştir. Nitel veriler, yarı-yapılandırılmış görüşme formu yöntemi ile toplanmıştır. Yapılan tüm görüşmeler ses kaydına alınmış ve daha sonra bu ses kayıtları yazılı hale getirilmiştir. Toplanan veriler, kodlama yaklaşımı kullanılarak analiz edilmiştir. Daha sonra tema ve alt temalar şeklinde kategorize edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin büyük kısmı akran değerlendirmeye ilişkin yeterli bilgiye sahip olmamalarına rağmen akran değerlendirmenin uygulanmasına yönelik olumlu görüş bildirmişlerdir. Ayıca öğretmenlerin tamamına yakını ise akran değerlendirme yöntemini sınıfların kalabalık olması, kitaplarda akran değerlendirmeye ilişkin yeterli bilgi ve formların olmaması, öğrencilerin objektif değerlendirme yapamamasından dolayı sınıflarında uygulamadıklarını belirtmişlerdir. Ancak akran değerlendirme uygulandığında öğrenciler arasındaki iletişimi ve işbirliğini arttırdığını, eleştirme ve değerlendirme yeteneklerini geliştirdiği gibi avantajlar kazandırdığı sonucuna ulaşılmıştır.   Akran değerlendirme,  Ilkokul,  Öğretim programı  


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.025

  
Makale Gönder