KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2011/Cilt 12,Sayı-2

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ORTAMDA MATERYAL TASARLARKEN İŞBİRLİKLİ ÇALIŞMALARININ YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİNE ETKİSİ
Salih BİRİŞÇİ,  Hasan KARAL 

Bu çalışmada, öğretmen adaylarının bilgisayar destekli ortamda materyal tasarlarken işbirlikli çalışmalarının yaratıcı düşünme becerilerine olan etkisini incelemek amaçlanmıştır. Araştırma 2009-2010 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde, Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği programında birinci sınıfta öğrenim gören 34 öğretmen adayıyla yürütülmüştür. Bilgisayar-II dersi kapsamında yürütülen bu araştırmada deneysel yöntem benimsenmiş olup ön test-son test tek gruplu deneysel desen araştırmanın modelini oluşturmaktadır. Altı haftalık bir zaman diliminde gerçekleştirilen bu çalışmada, örneklem grubunda yer alan adaylara “Yaratıcı Düşünme Becerisi Ölçeği” ön test ve son test olarak farklı aşamalarda uygulanmış ve adayların araştırma sürecinde uygulanan yöntem hakkındaki görüşleri alınmıştır. Her iki aşamada uygulanan ölçekten elde edilen puanlarının analizinde, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuş ve puanların son test lehine arttığı görülmüştür. Bu artışın meydana gelmesinde işbirlikli grup çalışmalarının önemli rolü olduğu, adayların görüşlerinden ortaya çıkarılmıştır.yaratıcı düşünme becerisi,  işbirlikli grup çalışması,  öğretmen adayı 
  
Makale Gönder