KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2017/Cilt 18,Sayı-3

İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İHTİYAÇ BELİRLEME STİLLERİNİN İNCELENMESİ
Ahu TANERİ,  Selma YEL  

Bu araştırma, ilkokul 4. Sınıf öğrencilerinin ihtiyaç belirleme stillerinin incelenmesini amaçlamaktadır. Bu araştırmada araştırmanın, sorularına güvenilir ve yeterli cevap alabilmek, gerekli ölçme değerlendirmeleri yapabilmek için amacına uygun model olarak nitel araştırma yöntemi ve içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara İli Merkez İlçesi'ne bağlı bir devlet okulunda 2014-2015 eğitim- öğretim yılında öğrenim gören 28 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubu grubu yansız atama ile seçilmiştir. Araştırmanın verileri Taneri (2017) tarafından geliştirilen ders planı dahilindeki formlar aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmada kullanılan formlar, ilkokul 4. sınıf sosyal bilgiler dersi öğretim programında yer alan üretimden tüketime ünitesi ne ait ‘istek ve ihtiyaçlarını ayırt eder; ihtiyaçlarından hareket ederek insanların temel ihtiyaçları hakkında çıkarımlarda bulunur’ kazanımları gerçekleştirilirken öğrencilerin ihtiyaç belirleme stillerini incelemeye yönelik olarak oluşturulmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin satın alma tercihleri ve bu tercihlere ait açıklamalarda ihtiyaç belirleme stilleri arasında farklılıklar olduğu görülmüştür. Öğrencilerin örnek olay tamamlama çalışmasından elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin ihtiyaca ya da isteğe öncelik verdikleri olay örgüleri ve bu olay örgüleri doğrultusunda tamamladıkları örnek olay stilleri arasında farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Sosyal bilgiler öğretimi,  Sosyal bilişsel öğrenme,  Örnek olay yöntemi,  Tüketim bilinci 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2017.18.3.040

  
Makale Gönder