KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2018/Cilt 19,Sayı-1

DÜZENLİ OLARAK SPOR YAPAN VE YAPMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ: KIRŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ
E. OLCAY KARABULUT,  MERYEM ALTUN 

Bu araştırma düzenli olarak spor yapan ve yapmayan kadınların sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının farklı değişkenlerine göre incelenmesini amaçlayan tarama modelinde bir araştırmadır. Örneklemini Kırşehir il merkezinde tesadüfi yöntemle seçilen, düzenli olarak spor yapan ve yapmayan toplam 118 kadın oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında; Walker ve ark. (1996) tarafından geliştirilen Sağlıklı Yasam Biçimi Davranışları Ölçeği-II (SYBD) ve araştırmacı tarafından geliştirilen "Kişisel Bilgi Formu" kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha katsayısı .92 olup yüksek güvenirlik derecesine sahip olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel analizleri için aritmetik ortalama, standart sapma alınmıştır. Değişken normal dağılım ve homojenlik koşulları yerine getirdiği için parametrik testlerden t-testi uygulanmış, istatistiksel anlamlılık için  .05 anlamlılık düzeyi seçilmiştir.Sonuç olarak; SYBD ölçeğinin “Sağlık Sorumluluğu” ve “Fiziksel Aktivite” alt boyutlarında anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Düzenli olarak spor yapan kadınların  her iki alt boyutta da puanlarının yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0,05).  “Beslenme” alt boyutunda düzenli spor yapan kadınların puanları yüksek bulunmuştur “Maneviyat”, “Kişilerarası İletişim” ve “Stres Yönetimi” alt boyutlarında ve kadınların eğitim durumları ile yaşları arasında da anlamlı farklılık tespit edilmemiştir.Araştırmanın sonucunda, düzenli spor yapma davranışı spor yapma sorumluluğunu ve fiziksel aktivite düzeyini ve az da olsa beslenme davranışını olumlu etkilemektedir. Eğitim ve yaş değişkeni sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını etkilememektedir.Sağlık,  Spor,  Sağlıklı yaşam biçimi  


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.026

  
Makale Gönder