KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-3

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE FARKLI İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME UYGULAMALARININ SOSYAL BECERİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Bayram Yılar,  Ufuk Şimşek 

Bu araştırmanın amacı işbirlikli öğrenme uygulamalarından Grup Araştırması (GA), Jigsaw ve Okuma-Yazma-Uygulama (OYU) yöntemlerinin ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin sosyal becerileri üzerindeki etkisini tespit etmektir. Nicel araştırma yöntemlerinden ön-test/son-teste dayalı deneysel desenin kullanıldığı araştırma 3 deney grubuyla yürütülmüştür. Bu gruplar; Grup Araştırması Grubu (GAG, n=30), Jigsaw Grubu (JG, n=30) ve Okuma-Yazma-Uygulama Grubu (OYUG, n=32) olarak belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma gurubunu bir devlet ortaokulunun 6. sınıflarında öğrenim gören toplam 92 öğrenci oluşturmuştur. 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabında yer alan “Demokrasinin Serüveni (DS)” ünitesinin öğretimi her bir deney grubu için belirlenen söz konusu işbirlikli yöntemlerle 5 hafta süreyle işlenmiştir. Araştırmada Tunçel (2006) tarafından geliştirilen Sosyal Beceri Ölçeği (SBÖ) veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Deney gruplarındaki öğrencilerin ön-test/son-test puan ortalamaları; MANOVA ve ANCOVA ile analiz edilerek değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin sosyal becerilerinin gelişmesi üzerinde GA, jigsaw ve OYU yöntemlerinin her üçünün de etkili olduğu belirlenmiştir ancak hangisinin daha etkili olduğu konusunda anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.Grup araştırması,  Jigsaw,  okuma-yazma-uygulama,  sosyal beceriler 
  
Makale Gönder