KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2018/Cilt 19,Sayı-1

ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL DESTEK ALGILARI İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ
Semra KIRANLI GÜNGÖR,  ELİF İLİŞEN 

Algılanan örgütsel destek, bir kişinin mensubu olduğu örgüt için ortaya koyduğu emeklerin örgüt tarafından nasıl ve ne ölçüde değerli görüldüğünün, söz konusu kişi tarafından hissedilmesidir. Örgütsel bağlılık bir kişinin mensubu olduğu örgütte kalma isteğidir. Bu çalışmada, öğretmenlerin algıladıkları örgütsel destek ve örgütsel bağlılık düzeyleri belirlenip bu iki olgu arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini Malatya ili merkez ilçelerinde okulöncesi, ilkokul, ortaokul, Anadolu lisesi, fen lisesi ve meslek liselerinde çalışan 521 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak; kişisel bilgiler; Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği, Örgütsel Bağlılık Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 24 programı kullanılarak; tanımlayıcı istatistikler olarak, faktör yükleri, varyans açıklamaları yapılmıştır. Normal dağılıma uygunluk için Kolmogorov-Smirnov Testi; ölçekler arasındaki ilişkileri saptamak için Spearman Korelasyon Analizi; örgütsel desteğin örgütsel bağlılığın yordayıcısı olup olmadığını saptamak için de Regresyon Analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda algılanan örgütsel destek ile örgütsel bağlılığın anlamlı düzeyde ve pozitif yönde ilişkili olduğu; algılanan örgütsel desteğin öğretmenlerin örgütsel bağlılığının yordayıcısı olduğu belirlenmiştir.Örgütsel bağlılık,  Nicel analiz yöntemleri,  Öğretmenler,  Eğitim yönetimi.,  Algılanan örgütsel destek 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.027

  
Makale Gönder