KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2018/Cilt 19,Sayı-1

2007 VE 2017 TARİH DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
TERCAN YILDIRIM 

Bu araştırmada, 2007 yılından itibaren uygulanmaya başlayan tarih dersi öğretim programı  ile 2017 yılı tarih dersi öğretim programını  vizyon, program yaklaşımı, hedefler, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme boyutları açısından karşılaştırmak amaçlanmıştır. Durum çalışması niteliğinde olan bu araştırmada nitel yaklaşım izlenmiştir. Araştırmanın veri toplama aşamasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2007 ve 2017 tarih programları doküman analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen veriler betimsel analizle olarak yorumlanmıştır. Araştırmada 2007 tarih dersi öğretim programı ve 2017 programında doğrudan vizyon ifadesine rastlanılmamış, genel amaçlar ve giriş kısımlarında vizyon yerine kullanılan ifadeler bulunmuştur. 2017 programında kronolojik ve tematik anlayışın bir arada kullanıldığı ve öğrencilerin aktif katılımının önemsendiği; kazanım sayılarının %40 oranında azaldığı; değer ifadelerinedoğrudan yer verildiği; ünite sayılarının arttığı; konuların Osmanlı tarihi ağırlıklı olduğu; tarihsel düşünme becerilerine yenilerinin eklendiği; ilk kez yeterliliklerin yer aldığı; etkinlik örneklerinin bulunmadığı; beceri, değerler ve yeterliliklerin kazanımlarla ilişkilendirilmediği; değerlendirmenin ön, süreç ve son değerlendirme şeklinde üçlü bir yapıda olduğu ancak somutlaştırılamadığı vb. tespit edilmiştir.


 

[R2]tarih öğretim programı ,  hedefler ,  içerik ,  eğitim durumları ,  değerlendirme 


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.028

  
Makale Gönder