KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-3

FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL İ&CCEDİL;ERİK VE SÜRE&CCEDİL; BECERİLERİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Gül Çoban,  Merve Sağlam 

Bu çalışmanın amacı, daha etkili öğrenme ortamlarının tasarlanmasına katkıda bulunabilmek için fen bilimleri öğretmenlerinin bilimsel içeriğe ve bilimsel süreç becerilerine yönelik bilgi düzeylerini ve bilimin bu iki temel ürününün birbirini nasıl etkilediğini belirlemektir. Çalışmada tarama yöntemi kullanılmıştır ve çalışmaya 71 fen bilimleri öğretmeni katılmıştır. Veri toplama aracı olarak “Bilimsel İçerik Bilgi Anketi” ve “Bilimsel Süreç Becerileri Testi” kullanılmıştır. Analizler sonucunda öğretmenlerin bilimsel içerik bilgisi düzeyleri ile bilimsel süreç becerileri bilgi düzeyleri arasında pozitif ancak çok zayıf bir ilişki olduğu ve bu ilişkinin istatistiksel açıdan anlamlı olmadığı bulunmuştur. Bununla birlikte öğretmenlerin bilimsel süreç beceri bilgi düzeyleri incelendiğinde en başarılı oldukları becerinin “sınıflama” ve yetersiz oldukları becerinin ise “ölçme” olduğu saptanmıştır. Bilimsel içerik bilgisi düzeyleri incelendiğinde; öğretmenlerin yasaları belirlemede en başarılı, bilimsel teorileri belirlemede ise diğer ürünlere göre daha başarısız oldukları göze çarpmıştır. Ayrıca öğretmenlerin en çok bilimsel gerçek ile yasa, kavram, genellemeler ve teorileri ayırt etmekte zorlandıkları da bulunmuştur.Bilimin doğası,  bilimsel içerik,  bilimsel süreç becerileri 
  
Makale Gönder