KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2018/Cilt 19,Sayı-1

YATILI ORTAÖĞRETİM OKULLARININ PANSİYONLARINDA YAŞANAN SORUNLARA İLİŞKİN YÖNETİCİLERİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA
SELAMİ SARIDUMAN,  GÖKHAN KILIÇOĞLU 

Bu araştırmanın amacı, Bilecik ilindeki yatılı ortaöğretim okullarının yöneticilerinin, pansiyonlarda yaşanan sorunlara ve bu sorunların öğrencilere yansımalarını ilişkin görüşlerini belirlemektir.  Araştırma nitel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında Bilecik ilindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı pansiyonu bulunan 16 okul oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında örnekleme seçimine gidilmemiş, 16 pansiyon yöneticisinden 8 yönetici araştırmaya gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmanın verilerinin toplanmasında veri toplama tekniği olarak yarı yapılandırılmış görüşmelerden faydalanılmıştır. Veriler, içerik analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Pansiyonlarda güvenlik, öğrencilerin istenmeyen davranışları, nöbet problemleri, pansiyon binasının fiziksel ve ekipman yetersizlikleri, ödenek sıkıntısı gibi sorunların olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerde zararlı alışkanlıklar, etütlere karşı çıkma, sorumluluktan kaçma, pansiyondan izinsiz çıma vb. istenmeyen davranışlar gözlenebilmektedir. Pansiyona yeni gelen öğrenciler ise uyum sorunları, öz-bakım becerileri, aile özlemi konusunda sıkıntılar yaşamaktadır. Ayrıca pansiyonlarda yaşanan sorunlar öğrencilerde pansiyona uyum sağlayamama, akademik başarısızlık ve okul değişikliği gibi sonuçlara neden olabilmektedir.Yatılı okullar,  Pansiyonlardaki sorunlar,  Pansiyondaki öğrenciler,  Pansiyon yöneticileri,  Eğitim politikaları  


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.029

  
Makale Gönder