KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2009/Cilt 10,Sayı-1

PORTFOLYO DEĞERLENDİRMENİN SINAV KAYGISI, ÇALIŞMA DAVRANIŞI VE TUTUM ÜZERİNE ETKİSİ
Dilber BAHÇECİ 

Özel alan taraması niteliğindeki bu çalıGmanın amacı, portfolyo değerlendirmenin sınav kaygısı, çalıGma davranıGı ve insan anatomisi dersine iliGkin tutum üzerine etkisinin olup olmadığını incelemektir. ÇalıGmaya 109?u portfolyo ve 106?sı da geleneksel değerlendirme grubunda olmak üzere toplam 215 üniversite öğrencisi katılmıGtır. ÇalıGmadan elde edilen veriler SPSS istatistiksel paket programı ile analiz edilmiGtir. Verilerin çeGitliliği dikkate alınarak veri toplama araçlarının geliGtirilmesinde faktör analizi, geçerlik ve güvenirlik testi kullanılırken, verilerin analizinde iki yönlü ANOVA, t-Testi ve korelasyon testi kullanılmıGtır. Portfolyo ve geleneksel değerlendirme yöntemi olarak iki ayrı değerlendirme Geklinde yapılandırılan bu uygulama sonucunda, iki değerlendirme yöntemi arasındaki fark sınav kaygısı, tutum ve çalıGma davranıGı gibi duyuGsal özellikler bakımından portfolyo grubu lehine ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuGtur (p<.01).



Portfolyo Değerlendirme,  Anatomi öğretimi,  Sınav Kaygısı,  ÇalıĢma DavranıĢı ve Tutum 




  
Makale Gönder