KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2016/Cilt 17,Sayı-3

&CCEDİL;OCUKLAR İ&CCEDİL;İN BAKIŞ A&CCEDİL;ISI ALMA TESTİ (&CCEDİL;BT)’NİN GELİŞTİRİLMESİ

Durmuş Aslan,  Aysel Akyol 

Bu araştırma, okul öncesi dönem çocukların bakış açısı alma becerilerini değerlendirmek için Çocuklar için Bakış Açısı Alma Testi (ÇBT)’nin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma üç, dört ve beş yaş grubundan toplam 236 çocukla gerçekleştirilmiştir. İlk olarak, ÇBT’de yer alabilecek aday maddeler ve bunların çizimleri hazırlanmıştır. Sonrasında, bu çizimlerin ve yönergelerinin uygunluğu okul öncesi eğitimi ve çocuk gelişimi uzmanları tarafından değerlendirilmiştir. Ölçüt dayanaklı geçerlik için, Çocuklar için Empati Ölçeği (ÇEMÖ) ve Bakış Açısı Alma Testi (BAT) kullanılmıştır. ÇBT ile ÇEMÖ arasında pozitif yönde yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu (r=.80, p=.001) saptanmıştır. Benzer şekilde, ÇBT ile BAT arasında pozitif yönde yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu (r=.73, p=.001) belirlenmiştir. İç tutarlık güvenirliği için KR-20 katsayısı .71 olarak hesaplanmıştır. Test-tekrar test güvenirliği ise .91 olarak saptanmıştır. Sonuç olarak, ÇBT’nin okul öncesi dönem üç, dört ve beş yaş çocuklarının bakış açısı alma becerilerini ölçmede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir.Okul öncesi dönem,  bakış açısı alma testi,  geçerlik,  güvenirlik 
  
Makale Gönder