KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

2018/Cilt 19,Sayı-1

ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN SINIF İÇİ LİDER ÖĞRETMENLİK BECERİLERİNE İLİŞKİN ALGILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Bahadır GÜLBAHAR 

Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğretmenlerinin sınıf içi lider öğretmenlik becerilerine ilişkin algılarını bazı değişkenler açısından incelemektir. Nicel olan bu çalışma, tarama modellidir. Evren, 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda, Kırşehir’in bütün ilçelerinde görev yapmakta olan 850 ortaokul öğretmeninden, örneklem ise 646 ortaokul öğretmeninden oluşmaktadır. Değerlendirmeye 614 veri toplam aracı alınmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından bu araştırma için geliştirilen “Sınıf İçi Lider Öğretmenlik Becerileri Algı Ölçeği (SİLÖBAÖ)” kullanılmıştır. Araştırmadan, ortaokul öğretmenlerinin “Sınıf İçi Lider Öğretmenlik Becerileri Algı Ölçeği”nin geneline ve ölçeğin “Olumlu Sınıf Atmosferi Yaratma / Sınıf İçi İlişkileri Geliştirme”, “Öğrencileri Etkileme” ve “Etkili Öğretim” alt boyutlarına ilişkin algılarının düzeyinin çok yüksek olduğu, ölçeğin “Öğrencileri Geliştirme / Öğrencilere Rehberlik” alt boyutuna ilişkin algılarının düzeyinin ise yüksek olduğu bulgusu elde edilmiştir. “Medeni durum”, “eğitim düzeyi”, “liderlik ya da sınıf yönetimi ile ilgili herhangi bir eğitim alıp almama durumu” ve “mesleki kıdem” değişkenlerinin ise öğretmenlerin sınıf içi lider öğretmenlik becerilerine ilişkin algıları arasında anlamlı farklılık yaratan değişkenler olduğu araştırmada ulaşılan diğer önemli sonuç olmuşturLider öğretmenlik,  Öğretmenlik rolleri,  Ortaokul öğretmenleri  


DOI: http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2018.19.002

  
Makale Gönder