KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: 2147 - 1037

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 28.06.2020 tarihinden itibaren makale kabulünü DergiPark sistemi üzerinden alacak ve süreçlerini DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad) üzerinden yürütecektir. Sistemdeki makalelerin işlemleri bu sistem üzerinden yürütülmeye devam edecektir.
KEFAD Yayın Kurulu

2013/Cilt 14,Sayı-2

İLK OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ DERSİNDE MİKRO ÖĞRETİM UYGULAMALARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
Ruhan KARADAĞ,  Ahmet AKKAYA 

Bu araştırmanın amacı, ilk okuma yazma öğretimi dersinde mikro öğretim uygulamalarına ilişkin öğretmen adaylarının görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmanın katılımcılarını 2010-2011 öğretim yılı güz döneminde Adıyaman Üniversitesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği anabilim dalında ilk okuma ve yazma öğretimi dersini alan 126 öğrenci arasından ölçüt örneklem yöntemi ile seçilen 23 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Verilerinin toplanmasında mikro öğretim uygulamaları başlamadan önce öğretmen adaylarının ilk okuma yazma öğretimi dersinden beklentilerine ilişkin görüşlerini almak amacıyla açık uçlu anket kullanılmıştır. Mikro öğretim uygulaması gerçekleştiren öğretmen adaylarının bu uygulamaların ilk okuma yazma öğretimi dersinden beklentilerini karşılama durumuna ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla da uygulama sonucunda yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Veriler betimsel analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda mikro öğretim uygulamalarının öğretmen adaylarının ilk okuma yazma öğretimi dersinden beklentilerini karşıladığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca, araştırma sonuçlarına göre öğretmen adayları mikro öğretim uygulamasının özgüven kazanma, farklı yöntem ve tekniklere ilişkin bilgi edinme, öğretmenlik meslek bilgi ve becerileri edinme açısından önemli katkıları olduğunu düşünmektedirler.Mikro öğretim,  ilk okuma ve yazma öğretimi,  sınıf öğretmeni adayı 
  
Makale Gönder